Privacy

Deze Privacyverklaring is van toepassing op het verzamelen, het gebruik en de verwerking van gegevens van personen die hun interesse betonen voor de toneelactiviteiten van Toneelgroep Bergheem vzw en daarvoor de noodzakelijke persoonsgegevens aan Toneelgroep Bergheem vzw overmaken. Bergheem vzw draagt zorg voor uw privacy en handelt hierbij steeds in overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming zoals de AVG (GDPR). In deze privacyverklaring willen wij duidelijke en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij er mee omgaan. Door uw persoonsgegevens mee te delen aan ons erkent u op de hoogte te zijn gesteld van de hierna volgende verwerkingsprocedure.

Aard van de gegevens

Wij kunnen uw persoonsgegevens ontvangen en verwerken wanneer u één van onze toneelvoorstellingen bijwoont én ons uw mail- of postadres heeft overgemaakt om de reservatie daartoe te kunnen ontvangen, Deze persoonsgegevens kunnen zijn: uw naam, woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer. Van de leden van onze vereniging houden we behalve bovenstaande adresgegevens ook de geboortedatum, datum aanvang lidmaatschap en gsm-nummer bij, dit in functie van de werking waaronder verzekering.

Gebruik en bewaartermijnen

Deze persoonsgegevens kunnen worden gebruikt voor volgende doeleinden:

• om u informatie over onze nieuwe toneelproducties via e-mail of via andere kanalen te bezorgen;
• om reservaties of wijzigingen daarin voor één van onze voorstellingen op te sturen via e-mail;
• om u informatie die u ons vraagt over onze werking, activiteiten, betalingen,.. te kunnen meedelen.

Wij gebruiken uw gegevens alleen voor bovenstaande doeleinden. Toneelgroep Bergheem vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt of op grond van de wet is vereist. Voor onze leden wil dat zeggen, voor de duur van het lidmaatschap of tot uitdrukkelijke vraag om uitschrijving. Met betrekking tot de toeschouwer is het noodzakelijk voor de werking van onze organisatie dat wij de mailadressen opslaan (jaarlijks bestand voor de uitnodigingen) tot uitdrukkelijke vraag om uitschrijving of wanneer hetzij een wettelijke of decretale bepaling dit oplegt. In het geval u als toeschouwer bij reservatie bovenstaande toestemming niet gaf, dan zullen uw gegevens enkel dienen voor het vlotte verloop van de reservatie en zaalindeling en na afloop van de betrokken toneelproductie meteen worden verwijderd uit onze gegevenslijst.

Verstrekking aan derden, beveiliging en rechten

Wij zullen uw gegevens nooit aan derden doorgeven. Toneelgroep Bergheem vzw zorgt zelf voor de uitvoering van de bovengenoemde doeleinden maar is toch soms genoodzaakt beroep te doen op een derde-dienstverlener voor sommige verwerkingen. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor het hosten van onze website en de automatische verzending via e-mail van reservatiebevestigingen. Voor de leden van de vereniging wordt tevens Opendoek als derde partij betrokken. In dat geval treedt deze derde partij op als verwerkingsverantwoordelijke onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen en de vertrouwelijkheid ervan te waarborgen. Waaronder maatregelen die de gegevens beschermen tegen inbreuken, verlies en onrechtmatige verwerking. Wij zien er op toe dat uw gegevens niet worden misbruikt. U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens. Om uw rechten uit te oefenen kan u ons altijd contacteren via ons mailadres of via één van onze bestuursleden. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring hierover nog vragen heeft, kan u met ons contact opnemen via de gestelde contactgegevens op onze website www.bergheem.be. Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Melding van onze privacyverklaring staat op onze website. Wij kunnen ons privacy statement wijzigen. Van deze wijzigingen zullen we een aankondiging plaatsen op onze website.

Namens het bestuur,
Roel Stinissen
Voorzitter.